L’objectiu general de l’associació és promoure l’ordenació i la gestió dels boscos de la zona per tal de revaloritzar-los, reduir el risc d’incendi i millorar el seu estat sanitari.

01
Representar a tots els associats

Representar a tots els associats davant les administracions locals, autonòmiques, estatals i europees.

02
Recuperar el potencial forestal

Recuperar el potencial forestal en cas de catàstrofes naturals, fent les actuacions forestals que calguin i facilitant la retirada de fusta afectada.

03
Potenciar l’aprofitament dels productes forestals

Potenciar l’aprofitament dels productes forestals i la seva mobilització de forma conjunta per tal d’aconseguir un millor preu per als associats.

04
Defensar els interessos dels propietaris

Defensar els interessos dels propietaris, vetllant pel respecte, la conservació i el bon ús dels boscos i dels camins.

05
Donar valor als altres productes del bosc

Donar valor als altres productes del bosc vetllant per evitar la seva apropiació indeguda.

06
Conèixer i preservar l'entorn forestal

Treballar per donar a conèixer i preservar l’entorn forestal i agrícola així com els valors culturals de l’entorn rural.

07
Divulgar i informar sobre els beneficis d’una gestió forestal respectuosa

Divulgar i informar als propietaris forestals i a la societat en general sobre els beneficis d’una gestió forestal respectuosa amb el medi ambient.

08
Reconeixement dels serveis ambientals i de lleure dels boscos

Treballar conjuntament per al reconeixement dels serveis ambientals i de lleure que proporcionen els boscos a la societat, buscant mecanismes de compensació per als propietaris.