L’associació dóna veu a tots els seus socis i defensa els seus interessos davant altres entitats, administracions o particulars.

Les actuacions que l’Associació porta a terme estan contemplades en un Pla Marc de Millora Forestal, que és un pla forestal conjunt, redactat entre representants de l’Associació, els ajuntaments i tècnics de la Diputació de Barcelona. Cada any es redacta un programa anual on es concreta el pressupost i les finques on s’actuarà. Tots els treballs que l’Associació executa estan dirigits pels enginyers i tècnics forestals de l’Associació, que apliquen amb rigor les tècniques silvícoles més adients a cada bosc.

En cas de treballs de millora, on els costos dels treballs superen els ingressos per la venda de la fusta, l’Associació cobreix el dèficit generat amb el pressupost del Programa anual vigent.

És l’Associació qui es fa càrrec de la tramitació de permisos d’aprofitament forestal i altres tràmits administratius relacionats amb les feines que es desenvolupen d’acord al Pla Marc de Millora Forestal.

L’Associació té la capacitat de garantir feina continuada a les empreses del sector forestal. Això és una garantia de treball professional i de feina ben feta a les finques dels socis.

La gestió associada permet optimitzar els treballs forestals, utilitzant i compartint la maquinària i el personal més adequat a cada moment i a cada bosc.

El propietari associat es beneficia de les economies d’escala generades gràcies a la venda conjunta de lots grans de fusta i llenya, que garanteixen un subministrament constant a les empreses compradores.

Al formar part d’un grup amb les mateixes inquietuds sobre les diferents qüestions que puguin sorgir i que afecten al sector forestal: tràmits, subvencions, nova legislació…