Ajuts per a la redacció i revisió dels instruments d’ordenació forestal 2020

Estan convocats els Ajuts a la Gestió Forestal Sostenible (GFS) en finques de titularitat privada 2020 per a la redacció i revisió dels instruments d’ordenació forestal

Presentació de sol·licituds: a partir de l’endemà de la seva publicació al DOGC i fins a 15 dies a partir de l’endemà de la pèrdua de vigència de l’estat d’alarma declarat mitjançant el Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la crisi sanitària ocasionada per la COVID19, o les seves pròrrogues.

Finalització de les actuacions: fins al 30 de setembre de 2021, inclòs.

Justificació: fins al 15 d’octubre de 2021, inclòs.

Per a la justificació, caldrà presentar les factures originals i els comprovants de pagament corresponents.

Per a la certificació de l’ajut, caldrà haver passat l’avaluació inicial establerta en el procediment de revisió i aprovació dels instruments d’ordenació esmentat en el punt anterior.

Consulta la publicació al DOGC (RESOLUCIÓ ARP/905/2020, de 20 d’abril, per la qual es dona publicitat a l’Acord del Consell Rector del Centre de la Propietat Forestal, de convocatòria dels ajuts a la gestió forestal sostenible en finques de titularitat privada per a l’any 2020 corresponents a la redacció i revisió dels instruments d’ordenació forestal). Per ampliar la informació aneu al web del CPF.

Ajuts a la gestió forestal sostenible en finques de titularitat privada 2020

Estan convocats els Ajuts a la Gestió Forestal Sostenible (GFS) en finques de titularitat privada 2020 , per part del Centre de la Propietat Forestal (CPF) del Departament d’Agricultura Ramaderia Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya.

Els ajuts es concreten en dues línies; una en millora en la xarxa viària d’accés necessària per a la GFS  i l’altra, amb més dotació, per a millores silvícoles i implantació de cicles ecosistèmics (el que és la GFS pròpiament dita).
Els fons són co-finançats CPF (Generalitat) 57%, i pel Fons Europeu Agrícola per al Desenvolupament Rural (FEADER) el 43% restant.
El termini de sol·licitud començava l’endemà de la publicació al DOGC del 17 abril, i finalitza el quinzè dia després de la supressió de l’Estat d’Alarma decretat pel govern de l’Estat.
En més detall, les actuacions subvencionables en aquests ajuts per a la Gestió forestal sostenible (GFS) en propietat privada 2020 són les següents:
A-Millora de la xarxa viària forestal.
  1) Construcció de vials necessaris per a la GFS.
  2) Arranjament substancial de vials necessaris per a la GFS.
  3) Actuacions puntuals i construcció d’obra civil i/o de bioenginyeria pels conceptes anteriors.
B-Actuacions silvícoles de millora.
  1) Aclarida de plançoneda.
  2) Aclarida de millora.
  3) Tallada selectiva.
  4) Selecció de tanys.
  5) Podes de formació i de qualitat.
  6) Estassada de sotabosc.
  7) Pela del suro de qualitat reduïda i/o suro cremat i/o espelagrinatge i/o suro de qualitat reduïda de més de
     20 anys des de l’última lleva.
  8) Tractament fitosanitari per a la lleva del suro.
  9) El desembosc amb cable aeri i/o tracció animal.
Consulta la publicació al DOGC (RESOLUCIÓ ARP/898/2020, de 17 d’abril, per la qual es dona publicitat a l’Acord del Consell Rector del Centre de la Propietat Forestal de convocatòria dels ajuts a la gestió forestal sostenible en finques de titularitat privada per a l’any 2020, corresponents a la millora de la xarxa viària per a la gestió dels boscos  i a les actuacions silvícoles de millora i generació de cicles ecosistèmics). Per ampliar la informació aneu al web del CPF.

 

Aquest tràmit només es pot fer per internet. Cal que us identifiqueu quan envieu el formulari amb l’idCATMòbil o un certificat digital de persona física, persona jurídica o persona vinculada.