Ajuts per a la redacció i revisió dels instruments d’ordenació forestal 2020

Estan convocats els Ajuts a la Gestió Forestal Sostenible (GFS) en finques de titularitat privada 2020 per a la redacció i revisió dels instruments d’ordenació forestal

Presentació de sol·licituds: a partir de l’endemà de la seva publicació al DOGC i fins a 15 dies a partir de l’endemà de la pèrdua de vigència de l’estat d’alarma declarat mitjançant el Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la crisi sanitària ocasionada per la COVID19, o les seves pròrrogues.

Finalització de les actuacions: fins al 30 de setembre de 2021, inclòs.

Justificació: fins al 15 d’octubre de 2021, inclòs.

Per a la justificació, caldrà presentar les factures originals i els comprovants de pagament corresponents.

Per a la certificació de l’ajut, caldrà haver passat l’avaluació inicial establerta en el procediment de revisió i aprovació dels instruments d’ordenació esmentat en el punt anterior.

Consulta la publicació al DOGC (RESOLUCIÓ ARP/905/2020, de 20 d’abril, per la qual es dona publicitat a l’Acord del Consell Rector del Centre de la Propietat Forestal, de convocatòria dels ajuts a la gestió forestal sostenible en finques de titularitat privada per a l’any 2020 corresponents a la redacció i revisió dels instruments d’ordenació forestal). Per ampliar la informació aneu al web del CPF.
apfslc